Գարիկ Դավթյանի անհատական տարածք

Պահատվության պայմանագիր

Ձևանմուշ

Պահատվության պայմանագրի օրինակ (ձևանմուշ)

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով Պահառուն պարտավորվում է պահել Պահատուի կողմից իրեն հանձնված _______________________________ և վերադարձնել դրանք պահպանված վիճակում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

 2.1. Պահատուն իրավունք ունի`

2.1.1. պահանջել Պահառուից ձեռնարկելու սույն պայմանագրով, ինչպես նաև օրենքներով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված բոլոր միջոցները` ապրանքի պահպանվածությունն ապահովելու համար.

2.2.1. Պահատուն պարտավոր է`

2.2.2. պահատվության ժամկետը լրանալիս հետ վերցնել ի պահ հանձնված ապրանքները:

2.3. Պահառուն իրավունք ունի`

2.3.1. առանց Պահատուի համաձայնության` ապրանքներն ի պահ հանձնել երրորդ անձին, եթե նա դա ստիպված է կատարել հանգամանքների ուժով` Պահատուի շահերից ելնելով և զրկված է նրա համաձայնությունն ստանալու հնարավորությունից.

2.4. Պահառուն պարտավոր է`

2.4.1. Պահատուից ապրանքները վերցնել պահատվության` պայմանագիրը ստորագրելու պահից սկսած 2 (երկու) օրվա ընթացքում.

“Պահատվության պայմանագիրը” բեռնել ամբոջությամբ

3 Մեկնաբանություններ
  1. Արթուր Ասում է

    Անչափ շնորհակալ եմ

  2. Գեղամ Ասում է

    Շնորհակալություն օգնության համար

  3. Կարոլինա Ասում է

    Շնորհակալ եմ շատ։

Պատասխան թողնել

Ձեր էլ.փոստի հասցեն չի հրապարակվի: